Браншови организации

Министерство на земеделието, храните и горите

Национален съюз на градинарите в България

Асоциация на месопреработвателите в България

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Асоциацията на земеделските производители в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Национална лозаро-винарска камара