Общи условия

Общи условия

Размер на шрифта
A- A+

Този уеб сайт използва cookies („бисквитки“), необходими за функционирането му.
С използването на сайта Вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА

  1. За да използвате услугите на платформата като потребител (търсещ или предлагащ работа), влезте в // https://fermernet.bg/.
  2. Изберете съответното поле – търсещи работа или работодатели.
  3. Ако нямате регистрация, се регистрирайте, като вледвате указанията в регистрационната форма. Полетата, обозначени със *, са задължителни.
  4. Отбележете полетата „Съгласен съм с Общите условия“, „Съгласен съм с политиката за поверителност“ и „Не съм робот“.
  5. Регистрацията Ви дава възможност да създадете свой активен профил  в платформата, като качите в последващите полета своя снимка и видеообръщение. Съгласно законите на Република България, видеото следва да не съдържа нецензурно или обидно съдържание, като за това гарантират както ползвателите на платформата, така и собственикът, който има ангажимента да следи и контролира съдържанието.

 

 

Условия за ползване и Политика за поверителност на личните данни на Fermernet.bg

 

Информация за нас

Сдружение “Избери България”

Седалище и адрес на управление: гр. София гр. София, кв. „Гоце Делчев", ул. “Рикардо Вакарини“ 6б, Изпълнителен директор: Екатерина Генова, Председател на Управителния съвет: Христин Стрижлев

 

Обработването на лични данни подчиняваме на следните цели:

Fermernet.bg  обработва лични данни на субектите с цел предоставяне на максимален обем професионални услуги, свързани с търсене и предлагане на работа. Субектите на лични данни са дееспособни физически лица.

 

Сдружение „Избери България“ притежава и управлява платформата fermernet.bg, където търсещите и предлагащи работа контактуват пряко и се свързват директно помежду си чрез публикуване на обяви за търсене и предлагане на работа, прикачване на представително информационно видео и обмен на необходимата във връзка с пазара на труда информация, като в тези случаи Сдружение „Избери България“ обработва личните данни на субектите на основание чл.6, параграф 1, буква а) и/или чл.6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

 

Сигурността на личните данни на субектите е основен приоритет при нашата работа. С оглед прилагане на адекватно ниво на защита на предоставените лични данни, fermernet.bg следва нормативните изисквания за осигуряване на подходящите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурност на обработването в съответствие с определеното ниво на риск за правата и свободите на субектите на лични данни.

 

 

fermernet.bg обработва лични данни на субектите:

 - в изпълнение на Общите условия за ползване на услугите;

- в съответствие със съгласието на субекта на лични данни, което може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който то е предоставено;

 - когато е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;

 

Обработката се извършва с цел:

  • установяване на самоличността на субекта;

  • управление и изпълнение на заявени услуги, изпълнение на договори за услуги;

  • установявяне и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с Общите условия и/или настоящата Политика за поверителност;

 

Когато правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за посочените цели – за търсене и намиране на работа. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, направено до момента на оттегляне на съгласието.

Личните данни, които обичайно обработваме включват име, имейл/потребителско име, парола (при създаване на акаунт в страница на fermernet.bg), пол, възраст, адрес, образователна/професионална идентичност, онлайн идентификатор и др., в зависимост от конкретния случай.

 

При кандидатстване за работа или при активиране на автобиография „За търсене“ потребителят сам преценява какви лични данни да се съдържат в съответните файлове, включително информация, съдържаща чувствителни или специални категории данни.

 

Прикачените външни файлове и снимка ще бъдат съхранявани от fermernet.bg 12 месеца след изтичането на обявата, по която е изпратена кандидатурата.

 

Акаунтът ще бъде изтриван, в случай че в продължение на две години не е ползван.

 

Сдружение „Избери България“ обработва законосъобразно личните данни на субектите. Тази обработка е задължителна с оглед изпълнение на целите – предоставяне на услуги по търсене и предлагане на работа в България и чужбина. Без тези данни, не биха могли да бъдат предоставени съответните услуги от страна на fermernet.bg.

 

За осигуряване на адекватна защита на данните fermernet.bg прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, насоките и указанията на Работната група по чл. 29, както и на КЗЛД.

 

fermernet.bg е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

 

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

  • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

  • други администратори на ЛД, при осъществяване на преносимост на данните;

 

 

Права на субектите на лични данни:

 

Право на информация:

Субектът на данни има право да поиска:

  • информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 

Право на корекция:

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от fermernet.bg:

  • да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;  

  • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

 

Право на възражение:

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

 

Право на ограничаване на обработването:

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:

  • оспорва верността на данните - за периода, в който се проверява верността им; или

  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или  

  • fermernet.bg повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

  • субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на жалба:

В случай че субектът на данни прецени, че fermernet.bg нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. такава жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

 

Право на достъп:

По всяко време субектът на данни има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така – да получи достъп до тях и информация относно обработването им и относно правата му във връзка с това.

 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужното забавяне, ако са налице основанията, предвидени в чл.17 на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.