Аграрен университет - Пловдив

Размер на шрифта
A- A+

От създаването си през 1945 г. до днес Аграрен университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България. Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани.

АУ провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор” и е акредитиран през 2019 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,61 по десетобалната система. В Аграрния университет са обособени четири факултета по:

- агрономство: с включени 7 катедри: Агрохимия и почвознание; Ботаника и агрометеорология; Генетика и селекция; Животновъдни науки; Земеделие и хербология; Растениевъдство; Физиология на растенията и биохимия.

- лозаро-градинарство: с 5 профилиращи катедри: Лозарство; Градинарство; Овощарство; Механизация на земеделието и Мелиорации и земеустройство.

- растителна защита и агроекология: със следните профилиращи катедри: Ентомология; Фитопатология; Екология и опазване на околната среда; Агроекология; Микробиология и екологични биотехнологии и Обща химия.

- икономика: с четири катедри: Икономика; Математика и информатика; Мениджмънт и маркетинг; Туризъм.

Департаментът по езикова подготовка и спорт е основно звено в структурата на АУ за осигуряване на обучението по български език на чуждестранни студенти, по чужди езици и по физическо възпитание и спорт на студенти. Развиват се и се осъвременяват доказани в практиката методи на обучение, съчетани с използване на необходимата материална база.

Видео