Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - Кнежа

Размер на шрифта
A- A+

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” е разположено в град Кнежа е училище с над 110 годишна история в областта на професионалното образование и обучение.  ПГЗ „Стефан Цанов“ е с изцяло обновена сграда и разполага с богата материална база. За професионалното израстване и развитие на учениците се грижат 38 висококвалифицирани преподаватели. Днес в него се обучават 418 ученици в 17 паралелки от осми до дванадесети клас в следните професионалните направления: Растениевъдство и животновъдство; Пътувания, туризъм и свободно време; Компютърни науки,  Секретарски и административни офис дейности и Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства.

Стремежът на професионалното образование в ПГЗ „Стефан Цанов”  е да отразява социално-икономическия профил и състоянието на пазара на труда и да се вписва в общата визия за развитието на общината и региона. Гимназията провежда успешна политика по отношение подготовката на учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат успешна реализация на завършващите ученици.

Стремим се да формираме знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

От учебната 2019/2020 г. ПГЗ „Стефан Цанов“ има статут на иновативно училище. Целта на иновацията е да се осъвременят интерактивните методите на преподаване и оценяване на учениците чрез използването на електронни средства с помощта на съществуващата облачна система G Suite for education.

Иновативната професионална гимназия има богат опит в реализирането на различни проекти, финансирани от европейски и национални програми. По Програма „Еразъм +“, Ключова дейност №1 и Ключова дейност №2 училището участва в шест проекта.

Училището има дългогодишен опит при обучението на възрастни чрез обучителни семинари, курсове за придобиване на професионална квалификация по професия и част от професия, курсове за придобиване на правоспособност кат. Ткт, Твк, ТвкЗ, ТвкМ и други.

Към настоящия момент ПГЗ „Стефан Цанов” е най-голямото професионално училище в област Плевен и е едно от училищата, ползващо се с авторитет на национално ниво.